ПОРФИРИЙ

ПОРФИРИЙ (Πορφύριος) (232, Тир – между 301 и 305, Рим?) – философ-неоплатоник. Лонгин [ЛОНГИН], у которого Порфирий учился в Афинах, его имя Малх (так же звали и его отца) воспроизвел по-гречески как Πορφύριος («царственный», позднее Амелий называл его Βασιλεύς, «царь» Porph. V. Pl. 17, 6–16; ср. заглавие Porh. V. Pyth.: Μάλχου ἢ Βασιλέως Πυθαγόραυ βίος). В Афинах Порфирий получил образование в духе среднеплатонического объединения философии и общеобразовательных штудий.

Ученый-эрудит, склонный к филологии и истории и влекомый к философии, Порфирий летом 263 приезжает в Рим, где входит в кружок Плотина и постепенно осваивает новые для него подходы. В частности, он не сразу вместил учение Плотина о том, что умопостигаемое не вне ума: Порфирий осваивается с этой основной для всего последующего платонизма установкой только после специальных разъяснений Амелия [АМЕЛИЙ], написанных по поручению Плотина (там же, 18, 10–19). Порфирий становится одним из самых активных членов плотиновского кружка: ему доверяют сочинения Плотина и защиту его взглядов. Он пишет по просьбе учителя опровержение ритора Диофана, доказывавшего в качестве апологии платоновского Алкивиада из «Пира», что ради научения добродетели следует допустить плотскую близость с наставником (там же, 15, 6–12); отвечает Евбулу, диадоху афинской школы, по поводу его толкования некоторых платоновских вопросов (там же, 15, 18–21); доказывает, что т.н. книга Зороастра подложная, сочинена недавно и выдает мнения современных гностиков за древнее учение зороастризма (там же, 16, 14–18). В 268 переживает глубокую депрессию, по совету Плотина уезжает в Сицилию и обосновывается в Лилибее. Он поддерживает отношения с Плотином до смерти последнего и получает все его записанные сочинения. Он также в переписке со своим первым наставником – Лонгином, который, находясь при дворе царицы Зенобии, приглашает его (ок. 271) приехать к нему в Финикию (там же, 19, 4–34). Порфирий много путешествует, возвращается в Рим, какое-то время живет в Карфагене, ездит на Восток.

Вероятно, среди причин отъезда Порфирия в Сицилию было и его несогласие с рядом установок Плотина, в частности с его антиаристотелизмом. Поэтому в ходе самостоятельных занятий философией Порфирий комментирует ряд сочинений Аристотеля («Категории», «Герменевтику», «Первую Аналитику», «Физику», XII кн. «Метафизики» – Simpl. Cael. 503, 34. 506, 13), а также пишет «Введение к Категориям» Аристотеля (или «О пяти общих понятиях», т.е. о роде, виде, отличительном, существенном и случайном признаке, – текст, оказавшийся в средние века одним из главных руководств по логике Аристотеля). Порфирий исходит из того, что школы Платона и Аристотеля суть одна школа. Помимо этого он комментирует «Начала» Евклида и «Гармонику» Птолемея, что свидетельствует об его интересе к математическим дисциплинам, начиная с пифагорейцев вошедшим в поле зрения философии. Порфирий пишет также «Историю философии», доведенную до Платона включительно, из которой помимо фрагментов дошла «Жизнь Пифагора», где Порфирий подчеркивает педагогический момент и рационалистическую ориентацию в деятельности пифагорейской школы.

Помимо этого он испытывает настоятельную потребность опереть свое философствование на священный текст: эту тенденцию отражает аллегорическое толкование пещеры нимф, описанной в «Одиссее» (ХIII 102–113), решительно отличающееся от обычных школьных «Гомеровских вопросов». Порфирий первым ввел в поле зрения школьного платонизма «Халдейские оракулы» (несмотря на отсутствие у него ямвлиховской безоглядности по отношению к этому тексту): еще у Плотина (на основании III 9,1) мы можем в лучшем случае предположить знакомство с «Халдейскими оракулами», завершающими изучение платоновской философии в постямвлиховской традиции. Порфирий толкует платоновские тексты («Кратила», «Федона», «Софиста», «Государство», «Филеба», «Тимея», «Парменида»), и сама мысль издать сочинения своего учителя Плотина в виде «Эннеад»отражает эту потребность в авторитетном тексте как опоре для философствования.

Само обилие толкуемых текстов свидетельствует о том, что, хотя Порфирий и не создал своей школы, он вел активную педагогическую деятельность. Одним из его учеников был Ямвлих [ЯМВЛИХ], в отношениях с которым проявилась специфика интеллектуалистской позиции Порфирия: он не отрицал форм народной религии, роли оракулов, традиционных форм религиозного культа, признавал божественность Пифагора, Платона, Плотина. Но ему был чужд безоглядный пафос Ямвлиха-теурга, замыкавший платоновскую школу в рамки языческого политеизма и закрывавший ее диалог с христианством. Хотя для самого Порфирия этот диалог вылился в яростную полемику, выразившуюся в трактате «Против христиан», его открытость (как и Плотина, и всего плотиновского кружка) для христианских текстов была важной приметой уже ушедших тенденций платонизма предшествующего периода.

Философия Порфирия как платоника плотиновской ориентации представлена в виде ряда тезисов в сочинении «Подступы к умопостигаемому». Здесь, как и в трактате «Воздержание от животной пищи», видна этическая направленность его философии: спасение души достижимо путем отвращения от тела, очищения души, возвращения к уму (нусу [НУС]) и уподобления божеству. Это возвращение обеспечено тем, что приобщение к божеству происходит не пространственно и телесно, но в «гносисе», в знании. Для «знающего» бог рядом, а для незнающего он, присутствуя во всем, отсутствует. Это знание бога тождественно самопознанию, поэтому восхождение к знанию своей сущности начинается с любви к себе самому. Сохраняя схему плотиновского универсума (три «целостные и совершенные ипостаси» Ума, Души и Космоса и т.п.), Порфирий приписывает, однако, демиургические функции не уму, но высшей части души. В иерархии бытия человеческая душа занимает срединное положение между богом и телом; тяготея к высшему, но и легко склоняясь к низшему, душа обладает свободой воли в выборе пути. Душа связана с телом не непосредственно, но в ряде частичных воплощений, первым из которых является «дух воображения», занимающий среднее место между чувством и умом. У Порфирия по сравнению с Плотином расширена иерархия добродетелей: наряду с катартическими, политическими и теоретическими добродетелями он признает парадигматические добродетели, свидетельствующие о полной приобщенности души к уму. Порфирий оказал большое влияние на позднейший платонизм, как языческий, так и христианский (восточная традиция: Ямвлих и через него весь последующий греческий платонизм; западная традиция: Макробий, Марий Викторин, Августин, Боэций и через них – вся философия средневековья).

Сочинения:

1. Opuscula selecta, rec. A.Nauck. Lipsiae, 1886 (repr. Hildesheim, 1963);

2. Isagoge et In Categories commentarium, ed. A.Busse. В., 1887 (CAG 4.1);

3. Isagoge, texte, introd., trad. et notes par A. de Libera, A.Ph. Segonds. P., 1997;

4. Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. E.Lamberz. Lpz., 1975;

5. De l'abstinence, t. 1: liv. 1; t. 2: liv. 2–3, texte ét. et trad. par I.Bouffartigue; t. 3: liv. 4, par M.Patillon et A.Ph. Segonds. P., 1977–79;

6. La vie de Plotin, t. 1–2, ed. L.Brisson, M.-O.Goulet-Cazé, R.Goulet, et al., préface de J.Pépin. P., 1982–1992;

7. The Cave of the Nymphs in the Odyssey, rev. text with transl. by Seminar Classics 609. Buffalo, 1969;

8. Kommentar zur Harmonielehre des Ptolemaios, hrsg. v. I.Düring. Göteb., 1932;

9. Introductio in Tetrabiblum Ptolemaei, ed. A.Boer, S.Weinstock. – Catalogus codicum astrologorum Graecorum V 4. Brux., 1940, p. 187–228;

10. Lettera ad Anebo, a cura di A.R.Sodano. Napoli, 1958;

11. Fragmenta, ed. Α.Smith. Lpz., 1993;

12. [Porfirii?] Commentarium in Platonis Parmenidem, ed. A.Linguiti. – Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini, parte III: Commentarii. Firenze, 1995, p. 63–202;

13. In Piatonis Timaeum commentariorum fragmenta, ed. A.R.Sodano. Napoli, 1964;

14. Συμμικτα ζητήματα, ed. Η. Dörrie. Münch., 1959;

15. Gegen die Christen, hrsg. v. Α. von Harnack. В., 1916;

16. Neue Fragmente des Werks des Porphyrios gegen die Christen. В., 1921;

17. Nautin P. Trois autres fragments du livre de Porphyre Contre les Chrétiens. – «Revue Biblique» 57, 1950;

18. Περὶ ἀγαλμάτων, ed. J.Bidez. – Bidez J. Vie de Porphyre le philosophe néoplatonicien. Lpz., 1913 (repr. Hildesheim, 1964), p. 1–23;

19. Рус. пер.: Жизнь Пифагора, Жизнь Плотина, пер. М.Л.Гаспарова. – В кн.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986, с. 416–426, 427–440;

20. О пещере нимф, пер. А.А.Тахо-Годи. – В кн.: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века, кн. 2. М., 1988, с. 383–394;

21. О воздержании от мясной пищи, пер. В.Б.Черниговского. – «Человек», 1994, № 1–6.

Литература:

1. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века, кн. 1. М., 1988, с. 15–120;

2. Porphyre. Huit Exposes suivis de Discussions. Vandoeuvres-Gen., 1966 (Entretiens sur l'Antiquité Classique, XII);

3. Theiler W. Porphyrios und Augustin. – Forschungen zum Neoplatonismus. В., 1966, S. 160–248;

4. Hadot P. Porphyre et Victorinus, vol. 1–2, P., 1968;

5. Barnes T.D. Porphyry, Against the Christians. Date and attribution of Fragments. – «Journal of Theological Studies» 24, 1973, p. 424–442;

6. Smith A. Porphyry's place in the neoplatonic tradition. The Hague, 1974;

7. Smith A. Porphyrien Studies since 1913, ANRW II 36, 2, 1988, p. 717–773;

8. Dombrowski D.A. Porphyry and Vegetarianism, там же, р. 774–791;

9. Strange S.K. Plotinus, Porphyry and the Neoplatonic Interpretation of the «Categories». – Ibid., p. 955–974;

10. Corrigan K. Amelius, Plotinus and Porphyry on Being, Intellect and the One. – Ibid., p. 975–993;

11. Beatrice P.F. Le traité de Porphyre contre les chrétiens. L'état de la question. – «Kernos» 4, 1991, p. 119–138;

12. Madec G. Augustin et Porphyre. Ebauche d'un bilan des recherches et des conjectures. – Sophies Maietores, Mélanges Jean Pépin. P., 1992, p. 367–382.

Ю.А.Шичалин

Источник: Новая философская энциклопедия на Gufo.me


Значения в других словарях

  1. Порфирий — орф. Порфирий, муж. имя (Порфириевич, Порфириевна и Порфирьевич, Порфирьевна) Орфографический словарь Лопатина
  2. Порфирий — (Porpurios) (232/233 — между 301 и 304) — антич. философ-неоплатоник, эстетик. Был комментатором греч. философов Платона, Аристотеля и Плотина (его ученик). Музыкальная энциклопедия
  3. Порфирий — (Porphýrios) (около 233, Тир, — около 304, Рим), древнегреческий философ, представитель Неоплатонизма. Ученик Плотина, издавший его сочинения, автор жизнеописания Плотина. Получил известность прежде всего как комментатор Платона и Аристотеля. Трактат... Большая советская энциклопедия
  4. Порфирий — • Porphyrĭus, Πορφύριος родился в Тире в 233 г. от Р. X., его собственное финикийское имя Малх (т. е. царь) перевел на греческий язык его учитель Лонгин, учивший его грамматике и риторике в Афинах, и с тех пор он постоянно носил это имя. Словарь классических древностей
  5. Порфирий — Я, муж.; разг. Порфир, -а; прост. к Перфил, -а и Перфилий, -я. Отч.: Порфирьевич, Порфирьевна; разг. Порфирьич. Производные: Порфирьюшка; Порфирка; Порфиша; Фира; Перфиля; Перфиша. Происхождение: (От греч. porphyreos — пурпурный, багряный. Словарь личных имен
  6. Порфирий — Порфирий (около 233 — около 304), древнегреческий философ-неоплатоник, ученик Плотина, издавший его сочинения. В старости руководил философской школой в Риме. Большая биографическая энциклопедия
  7. Порфирий — Святые христианской церкви: 1) мученик; обратился к Христу при виде страданий Харлампия, епископа магнезийского и, объявив себя христианином, немедленно был замучен вместе с ним; 2) мученик, слуга ученого пресвитера (мученика) Памфила... Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
  8. ПОРФИРИЙ — ПОРФИРИЙ (ок. 233 — ок. 304) — греческий философ-идеалист, представитель неоплатонизма, ученик Плотина, издавший его сочинения. Комментатор Платона и Аристотеля... Большой энциклопедический словарь