ürək

1) сердце; 2) душа; 3) перен. смелость, храбрость. ürək vermək ободряться, подбодрять, стараться придать бодрость духа, внушить надежду, уверенность; ürək dostu задушевный друг; ürək eləmək (etmək) осмеливаться, отважиться; ürək kisəsi перикард (околосердечная сумка); ürəyə dəymək задевать, обидеть; ürəyə yatmaq нравиться, быть по душе; ürəyi gəlmək решиться, осмелиться; ürəyi ağzına gəlmək чувствовать сильное отвращение; ürəyi atma 1) биться сердцу; 2) сильно желать чего-нибудь; ürəyi açıq olmaq ürəyi bulanmamaq (qalxmaq) чувствовать тошноту; ürəyi qısılmaq чувствовать стеснение в груди; тяжесть на сердце (от тоски, горя); ürəyi qopmaq испугаться на смерть; перепугаться так, что екнуло сердце; ürəyi dolmaq быть готовым расплакаться; ürəyi dolu olmaq иметь много горя; ürəyi düşmək см. ürəyi qopmaq; ürəyi əzilmək испытывать чувство голода; ürəyi əsmək 1) трепетать (о сердце); 2) перен. сильно хотеть (чего); 3) сильно желать видеть (кого); ürəyi istəmək желать (чего-нибудь); ürəyi yatmaq 1) испытывать сильную жажду; 2) жалеть (кого), сильно сострадать (кому); болеть душой (за кого), принимать близко к сердцу чьи-то интересы, чье-то горе; ürəyi sıxılma см. ürəyi qısılmaq; ürəyi xarab olmaq 1) делаться дурно; 2) расстраиваться, приходить в дурное расположение духа; ürəyi getmək упасть в обморок; ürəyi götürməmək претить; быть не по сердцу; ürəyim düşdü душа ушла в пятки; ürəyindən keçmə 1) замышлять что-то; промелькнуть какой-то мысли; 2) захотеть, желать (чего-нибудь); ürəyindən xəbər vermək предугадать чьи-то мысли; ürəyinə dağ çekmək причинить кому-то острую сердечную боль, горесть; ürəyinə dammaq предчувствовать; ürəyinə dəymək задеть, обидеть (кого); ürəyinə yatmaq см. ürəyə yatmaq; ürəyinə salmaq безмолвно, безропотно переживать; переносить молча горе; ürəyinə toxunmaq задеть за живое, обидеть; ürəyini açıb tökmək рассказать обо всем; ürəyini açmaq развеселить, рассеять горе; ürəyini boşaltmaq высказаться, излить всю душу; ürəyini qoparmaq перепугать; напугать насмерть; ürəyini deşmək испытывать сильную потребность высказаться; ürəyini yemək сильно горевать, тужить, кручиниться; ürəyini yumşaltmaq умилосердить, разжалобить, умолить; ürəyini sındırmaq уязвить, обидеть (кого); ürəyini yoğı ərimək долго скорбеть, тужить, кручиниться, чахнуть, изнывать от горя, от тяжелых дум; ürəyinin içini yemək см. ürəyini yemək.

Источник: Азербайджанско-русский словарь на Gufo.me